rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
18 พ.ค. 65  121/65 : แบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2565
31 มี.ค. 65  119/65 : MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
31 มี.ค. 65  118/65 : MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
31 มี.ค. 65  117/65 : MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มี.ค. 65  116/65 : MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มี.ค. 65  115/65 : MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มี.ค. 65  114/65 : MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มี.ค. 65  113/65 : MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มี.ค. 65  112/65 : MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มี.ค. 65  111/65 : MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 ม.ค. 65  2/65 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด)
20 ม.ค. 65  1/65 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด)
17 ธ.ค. 64  53/64 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 ธ.ค. 64  51/64 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
3 ธ.ค. 64  50/64 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพลาย)
29 พ.ย. 64  49/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง ซักฟอก-ซัพพลาย
29 พ.ย. 64  48/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (จ้างเหมารายเดือน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้
29 พ.ย. 64  47/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
19 พ.ย. 64  46/64 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 พ.ย. 64  45/64 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนง.บริการ พนง.ผู้ช่วยเหลือคนไข้
28 เม.ย. 65  120/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงพยาบาล
11 มี.ค. 65  14/65 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด
8 มี.ค. 65  12/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน
2 มี.ค. 65  10/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน
1 มี.ค. 65  9/65 : ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด
23 ก.พ. 65  8/65 : ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
21 ก.พ. 65  7/65 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
21 ก.พ. 65  6/65 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
18 ก.พ. 65  5/65 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน รพสต.โพธิ์หมากแข้ง
26 ม.ค. 65  3/65 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
vision2020
Ovsk
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
Smart Refer
r506
R8
http://r8erp.moph.go.th/
หลักประกันสุขภาพ
เว็บหน่วยงาน
OP-PP2010
สสจ.บึงกาฬ
กระทรวงสาธารณสุข
R8way
สปสช
สสส
gis
Vaccine HOSxP

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.009 วินาที

ขึ้นด้านบน