rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 ม.ค. 66  2/66 : ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยวิธีการ e-bidding
27 ม.ค. 66  1/66 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
6 ธ.ค. 65  175/65 : แบบ สขร1. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
14 พ.ย. 65  174/65 : แผนการประเมินรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
14 พ.ย. 65  169/65 : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมโรงพยาบาลบึงโขงหลงโปร่งใสใส่ใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
8 พ.ย. 65  168/65 : แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
12 ก.ย. 65  167/65 : แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565
7 ก.ย. 65  166/65 : MOIT17_2 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
7 ก.ย. 65  165/65 : MOIT17_1 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
7 ก.ย. 65  164/65 : MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสนากรจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 ก.ค. 65  154/65 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายวัน ต าแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
11 ก.ค. 65  153/65 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
29 มิ.ย. 65  151/65 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายวัน ) ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
25 ม.ค. 65  2/65 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด)
20 ม.ค. 65  1/65 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด)
17 ธ.ค. 64  53/64 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 ธ.ค. 64  51/64 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
3 ธ.ค. 64  50/64 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพลาย)
29 พ.ย. 64  49/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง ซักฟอก-ซัพพลาย
29 พ.ย. 64  48/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (จ้างเหมารายเดือน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้
24 มิ.ย. 65  125/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิ.ย. 65  124/65 : ประกาศประกวดราคาตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด
1 มิ.ย. 65  122/65 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตู้อบเด็กทารกแรกคลอด)
28 เม.ย. 65  120/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงพยาบาล
11 มี.ค. 65  14/65 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด
8 มี.ค. 65  12/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน
2 มี.ค. 65  10/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน
1 มี.ค. 65  9/65 : ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด
23 ก.พ. 65  8/65 : ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
21 ก.พ. 65  7/65 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
vision2020
Ovsk
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
Smart Refer
r506
R8
http://r8erp.moph.go.th/
หลักประกันสุขภาพ
เว็บหน่วยงาน
OP-PP2010
สสจ.บึงกาฬ
กระทรวงสาธารณสุข
R8way
สปสช
สสส
gis
Vaccine HOSxP

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.008 วินาที

ขึ้นด้านบน