rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
โรงพยาบาลบึงโขงหลง (รพ.บึงโขงหลง)
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบึงโขงหลง “ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ
มุ่งมั่นให้บริการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพกับเครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลการติดต่อ
428หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 Tel.042416181 www.bklhospital.go.th,
ติดต่อ : เบอร์โทรห้องฉุกเฉิน ER โทร 081-7080741, เบอร์โทรผู้ป่วยนอก OPD โทร 098-5844602, เบอร์โทรห้องทันตกรรม โทร 098-4108364, เบอร์โทรฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 081-9651841
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างรพ.บึงโขงหลง
ทำเนียบผู้บริหาร
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
1 พ.ย. 61 ถึง 31 ก.ค. 62

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.034 วินาที

ขึ้นด้านบน