rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

161/65 : MOIT23 หน่วยงานมีนโยบาลและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและสักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
7 กันยายน 2565 09:24   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 105  

MOIT23 หน่วยงานมีนโยบาลและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและสักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขึ้นด้านบน