rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

112/65 : MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มีนาคม 2565 17:23   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 52  

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขึ้นด้านบน