rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

ปี 2566-MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 อย่างเป็นระบบ
  29 มีนาคม 2566 15:41    ITA    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 171  


ไตรมาสที่ 2

 1.มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของหน่วยงาน

2.มีรายการการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของหน่วยงาน

3.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงาน

4.มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของหน่วยงานโดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-8) หน้า 92-100

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงาน

 2.มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนนงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2566 (หน้า 101)

 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน