rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

162/65 : MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบนากรป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
7 กันยายน 2565 09:25   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 176  

MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบนากรป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ขึ้นด้านบน