rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง

นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ข้อมูลส่วนตัว
เกิดวันที่ 12 มิถุนายน 2518 ที่อยู่ 428หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 การศึกษา - ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาโท ปริญญาบัญฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาเอก วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงาน
1.โรงพยาบาลบริหารดีเด่น เขต8 พ.ศ.2561 2.โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ จาก สรพ. 3.โรงพยาบาลผ่านคุณภาพห้องชันสูตร และ reaccredit ครั้งที่ 1 จากสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย 4.โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพกายภาพบำบัด และ reaccredit ครั้งที่ 1 จาก สภากายภาพบำบัด 5.โรงพยาบาลผ่านการประเมินโรงพยาบาล Green and Clean Hospital ระดับดีมากจาก กรมอนามัย 6.ปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในพื้นที่ 7.ปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีของโรงพยาบาล จาก ระดับ F จนเป็นระดับ A จนถึงปัจจุบัน 8.ปรับปรุงบริหารจักการการเงินการคลัง จากความเสี่ยงการเงินการคลัง ระดับ 7 เป็นระดับ 0-1 จนถึงปัจจุบัน
ติดต่อ
042-416180 , 042-416181
ทำเนียบผู้บริหาร
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
1 พ.ย. 61 ถึง 31 ก.ค. 62
ขึ้นด้านบน