rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

ปี 2566-MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณ
  29 มีนาคม 2566 15:22    ITA    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 586  


1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.มีประกาศเจรนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ)

3.มีภาพกิจกรรมประกาศเจตนาภรณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมปรากศในวันเดียวกัน (ระยะตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม  2566)

4.มีภาพถ่ายกจิกรรม ที่ระบุวัน  เวลา  สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน