rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

ปี 2566-MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Comuption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565
  29 มีนาคม 2566 14:31    ITA    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 383  


1.มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ((Anti-Comuption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

1.1 มีบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการ

1.2 โครงการ

และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Comuption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ 2565ให้แก่บุคคลกรในหน่วยงาน

3.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรจ้านทุจริตศึกษา(Anti-Comuption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา(Anti-Comuption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

5.มีภาพภิจกรรมทีระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน