rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

ปี 2566-MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  31 สิงหาคม 2566 09:47    ITA    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 318  


ไตรมาส 2

1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรื่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยขน์อื่นใด

    รอบ 6 เดือน ภายในวันที่  15  มีนาคม   2566

    นำ Link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่  30  มีนาคม  2566

  และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.มีการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS  (แนบตามข้อ 1

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน