rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

ปี 2566-MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมการเสี่ยงการทุจริต)
  29 มีนาคม 2566 14:08    ITA    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 408  


1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารนามในคำสั่ง/ ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้อวมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 17

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1 ถึงข้อ 2

4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน