rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

แก้ไขข่าวเลขที่ : 52/62

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 สิงหาคม 2562 15:49   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2563 03:37   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขึ้นด้านบน