rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

115/65 : MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มีนาคม 2565 17:28   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 50  

ไตรมาส 2

3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน

ขึ้นด้านบน