rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

118/65 : MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
31 มีนาคม 2565 08:57   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 55  

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

ขึ้นด้านบน