rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

149/65 : MOIT21 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565 13:22   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 63  

MOIT21 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

ขึ้นด้านบน