rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

53/62 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2562 09:56   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 325  

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
img001.jpg

ขึ้นด้านบน