rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

ITA EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  15 มีนาคม 2564 15:26    ITA    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 602  


EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 

4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน

4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 4.3.1 ถึงข้อ 4.3.2

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน